ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. ΕΚ 834/2007 & 889/2008

H EUROCERT, έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 413/20-2-2014) με κωδικό GR-BIO-17, για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων.

Η αγορά των Βιολογικών Προϊόντων εξαρτάται σημαντικά από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, από το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της γνησιότητας των βιολογικών προϊόντων. Η EUROCERT ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και από το 1998 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων.

Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης στους πελάτες μας με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες, εγγυώνται πραγματική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ο καταναλωτής βλέποντας πλέον τη σφραγίδα της EUROCERT στα Βιολογικά Προϊόντα, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 834/2007 & 889/2008

Είναι οι Κανονισμοί της ΕΚ που έχουν θεσπιστεί για τη Βιολογική Παραγωγή και την επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, περιγράφεται σύστημα ελέγχου το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων, όπως την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, την επεξεργασία τροφίμων, τη διανομή, την εισαγωγή και τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης. Κάθε επιχείρηση στην εν λόγω αλυσίδα πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την επισήμανση και τους ελέγχους.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 
 
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
ΣΤΑΔΙΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ενταχθεί μία μονάδα στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της EUROCERT ειναι η εξής:
 

 

  

 

  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 
 

Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου υποχρεούται:

α) Να τηρεί ατομικό φάκελο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, και να τα θέτει, όποτε του ζητείται, στη διάθεση της EUROCERT και του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των ελέγχων τους.

β) Να ενημερώνει γραπτά, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τηn EUROCERT για κάθε τροποποίηση που αφορά στην περιγραφή της εκμετάλλευσης.

γ) Να αποδέχεται τον έλεγχο και να συνεργάζεται με τους ελεγκτές της EUROCERT, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των ελεγκτικών οργάνων της ΕΕ, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, καθώς και στα απαιτούμενα, από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αρχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κανονισμού 889/2008.

δ) Να επιτρέπει στους ελεγκτές της EUROCERT και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τη λήψη δειγμάτων, με σκοπό την υποβολή τους σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών στη βιολογική παραγωγή και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.

ε) Να συνυπογράφει την έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά λήψης δειγμάτων και να καταγράφει τις τυχόν επιφυλάξεις του σε περίπτωση διαπίστωσης και καταγραφής μη συμμορφώσεων από τον ελεγκτή της EUROCERT ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του για τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ή/και της δειγματοληψίας.

στ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων υποχρεούται να :

αα) προβαίνει σε διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες.

ββ) ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τους πελάτες του και να διασφαλίζει ότι αφαιρούνται από την επισήμανση των προϊόντων και από τη διαφήμιση αυτών ενδείξεις, όροι, σήματα και λογότυποι, μέσω των οποίων γίνεται μνεία στην μέθοδο της βιολογικής παραγωγής,

γγ) αποστέλλει στον αρμόδιο ΟΕΠ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης από αυτόν των ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής, γραπτή τεκμηρίωση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας απόσυρσης.

ζ) Να ακολουθεί τις διαδικασίες των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κανονισμού 889/2008.

η) Να ενημερώνει την EUROCERT για την επικείμενη εισαγωγή ή και εξαγωγή βιολογικών προϊόντων από ή σε Τρίτες χώρες, καθώς και να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση τους.

θ) Να πληροφορεί την EUROCERT για τις τυχόν κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της μονάδας του.

 

 
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 
 
 

Κάθε επιχειρηματίας υποχρεούται να τηρεί ατομικό φάκελο σύμφωνα με τα παρακάτω αρχεία:

 • α) αντίγραφα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και της Σύμβασης και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
 • β) το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή παρασκευής, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
 • γ) αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχων και των πρακτικών δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί,
 • δ) την αλληλογραφία του επιχειρηματία με την EUROCERT και με τις Αρχές,
 • ε) τις τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, τις διορθωτικές ενέργειες και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν,
 • στ) τις τυχόν άδειες παρέκκλισης που του έχουν δοθεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού 834/2007,
 • ζ) στην περίπτωση του εισαγωγέα, τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ελέγχου του άρθρου 13 του Κανονισμού 1235/2008 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες,
 • η) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ,
 • θ) αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • ι) ημερολόγιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τους ελεγκτές της EUROCERT  ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
 • ια) τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 66 του Κανονισμού 889/2008.
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
 

  Προϋποθέσεις για μετεγγραφή επιχείρησης φορέα.

  Έντυπο καταγγελίας της σύμβασης που αποστέλλει η επιχείρηση στο φορέα πιστοποίησης, με κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (AGROCERT) και στη  Eurocert
 
 
Χρήσιμα Link με τη νομοθεσία
 
 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia

 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/producing-organic_el