Η EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (EUROCERT) είναι φορέας ελέγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους και βασίζει την λειτουργία του στην ανεξαρτησία και ακεραιότητα καθώς επίσης στην αμεροληψία και ικανότητα της διοίκησης και του προσωπικού. Η EUROCERT επίσης δηλώνει ότι κατανοεί τη σημασία της αμεροληψίας στις επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις που εκτελεί και δεσμεύεται να διασφαλίζει με τεκμηριωμένες διαδικασίες τη σύγκρουση συμφερόντων και την αντικειμενικότητα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτές.

Όλοι στην EUROCERT δεσμευόμαστε στην ολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι όλοι οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις που διενεργούμε να είναι διαπιστευμένοι σε συμμόρφωση με τα πρότυπα: ISO/IEC17021, ISO/IEC17065, ISO/IEC17020, ISO14065, ISO 17024, τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EK1221/2009 (EMAS).

Ιδιαιτέρως η EUROCERT συμμορφώνεται και με την διαδικασία SAAS P200 για πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο SA8000:2008 καθώς και με το πρότυπο ISO/IEC17043 για τη διοργάνωση σχημάτων ικανότητας. Σκοπός μας επίσης είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο MLC, 2006 υπό την έγκριση από σημαίες κρατών καθώς και τη διενέργεια εξετάσεων για πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να διαθέτει πάντα όλους τους πόρους που απαιτούνται ώστε η πολιτική για την ποιότητα να εφαρμόζεται και να είναι πάντα κατανοητή από όλο το προσωπικό.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση της Νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης  εκείνης που αφορά στους εργαζόμενους καθώς επίσης εκείνη που αφορά στην υγεία και Ασφάλεια .

Oι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν δράσεις ή σχέσεις που μπορούν να προκαλούν πιθανές συγκρούσεις ή να δημιουργούν την εντύπωση σύγκρουσης με τις δραστηριότητες της EUROCERT ή τα συμφέροντα της EUROCERT.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να αποφεύγει δώρα ή άλλα οφέλη από εκείνους που επιθυμούν να συνεργαστούν με την EUROCERT και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε αντικείμενα ή οφέλη, οποιασδήποτε αξίας,

Οι εργαζόμενοι δεν καταστρέφουν οποιοδήποτε στοιχείο της EUROCERT, την πνευματική ιδιοκτησία, τον χρόνο ή τις εγκαταστάσεις για προσωπικό όφελος,

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να σέβεται και να μην θεωρεί κάθε ευκαιρία ή οποιαδήποτε επαφή γίνεται για λογαριασμό της EUROCERT , ως μέρος της συνεργασίας τους και στην δυνατότητα που  τους παρέχεται.

Όλοι όσοι εκτελούν εργασίες για την EUROCERT, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το σύστημα ποιότητας όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στο παρόν εγχειρίδιο ποιότητας, τις σχετικές με αυτό διαδικασίες ποιότητας και τους κανονισμούς της εταιρείας.

Η διοίκηση ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως τον αρμόδιο για την λειτουργία του φορέα και τον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας ως εκπρόσωπο της διοίκησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, της διαπίστευσης και της έγκρισης του φορέα.

Η EUROCERT δηλώνει ότι δεσμεύεται να εκτελεί πιστά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμόρφωση της στις απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης, από τους κανονισμούς λειτουργιάς των φορέων διαπίστευσης και των αρμοδίων αρχών και από την κείμενη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στους αναγνωρισμένους και κοινοποιημένους φορείς.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Τελευταία ενημέρωση 24/05/2022