Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η έμφαση στην καινοτομία, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για εξιδεικευμένες δεξιότητες προσώπων, με γνώσεις πέραν των βασικών γνώσεων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την παγκόσμια αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης των ανωτέρω δεξιοτήτων των ατόμων.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Αυτό το διεθνές Πρότυπο έχει αναπτυχθεί με στόχο την προώθηση ενός παγκόσμια αποδεκτού πλαισίου απαιτήσεων για τους οργανισμούς που πιστοποιούν Πρόσωπα. Η πιστοποίηση Προσώπων είναι η διαδικασία μέσω ης οποίας παρέχεται η διασφάλιση ότι ένα πρόσωπο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η απαραίτητη εμπιστοσύνη στα πιστοποιημένα πρόσωπα, μέσω μιας διεθνώς αποδεκτής διαδικασίας αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους.

 

Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τα ακόλουθα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων:

Τεχνίτες Συστημάτων Δόμησης

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων- DPO

Στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου

Συνοδοί VIP

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων

Ψεκαστές και ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Τομέα