ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. ΕΚ 834/2007 & 889/2008

H EUROCERT, έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 413/20-2-2014) με κωδικό GR-BIO-17, για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων.

Η αγορά των Βιολογικών Προϊόντων εξαρτάται σημαντικά από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, από το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της γνησιότητας των βιολογικών προϊόντων. Η EUROCERT ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και από το 1998 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων.

Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης στους πελάτες μας με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες, εγγυώνται πραγματική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ο καταναλωτής βλέποντας πλέον τη σφραγίδα της EUROCERT στα Βιολογικά Προϊόντα, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 834/2007 & 889/2008

Είναι οι Κανονισμοί της ΕΚ που έχουν θεσπιστεί για τη Βιολογική Παραγωγή και την επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, περιγράφεται σύστημα ελέγχου το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων, όπως την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, την επεξεργασία τροφίμων, τη διανομή, την εισαγωγή και τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης. Κάθε επιχείρηση στην εν λόγω αλυσίδα πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την επισήμανση και τους ελέγχους.

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
ΣΤΑΔΙΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ενταχθεί μία μονάδα στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της EUROCERT ειναι η εξής:
 

 

  

  

 

  
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Προϋποθέσεις για μετεγγραφή επιχείρησης από άλλο φορέα.
 Έντυπο καταγγελίας της σύμβασης που αποστέλλει η επιχείρηση στο φορέα πιστοποίησης, με κοινοποίηση στον Agrocert και στη  Eurocert.