Στις 26 Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε από τη Βουλή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο εκτός των άλλων θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του GDPR. Ο GDPR, ως Ευρωπαίκός Κανονισμός, έχει άμεση εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη και δεν απαιτεί την έκδοση εθνικών νομοθετικών πράξεων. Εντούτοις, περιέχει αρκετές «ρήτρες ευελιξίας» αναγνωρίζοντας στην ουσία στα κράτη-μέλη την ευχέρεια να εξειδικεύσουν τους κανόνες του και να θεσπίσουν εθνικούς νόμους ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους, με αποτέλεσμα την έκδοση και ψήφιση του Ν. 4624/2019.

 

Επιπλέον, εκδόθηκε τον Αύγουστο από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 «SECURITY TECHNIQUES - EXTENSION TO ISO/IEC 27001 AND ISO/IEC 27002 FOR PRIVACY INFORMATION MANAGEMENT -- REQUIREMENTS AND GUIDELINES». Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (PIMS) με τη μορφή επέκτασης του ISO / IEC 27001:2013.

 

Υπο το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων, η Ακαδημία της EUROCERT προσφέρει μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας 8 ωρών, με στόχο να παράσχει με απλό και κατανοητό τρόπο, πρακτική καθοδήγηση για την συμμόρφωση με το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω ενός Συστηματος Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα στις απαιτήσεις του ISO/IEC 27701:2019.

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους θέματα:
• Απαιτήσεις GDPR και αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4624/2019
• Βασικές αρχές ISO/IEC 27701:2019 και συσχέτιση με άλλα πρότυπα.
• Σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και βελτίωση ενός
Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα