ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

 
H EUROCERT, ο κορυφαίος ελληνικός φορέας πιστοποίησης παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα και έχοντας λάβει τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). σας ενημερώνει, ότι συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων ως:
 
•         Φορέας Παροχής κατάρτισης στην Ορθολογική χρήση των Γεωργικών          
          Φαρμάκων και
 
•         Κέντρο Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης     
          των Γεωργικών Φαρμάκων.
 
Σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012 και με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να μπορούν να προμηθευτούν νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.
Όσον αφορά την παροχή κατάρτισης στην Ορθολογική χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων η EUROCERT είναι Πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ, διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και είναι στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να επιτύχει σε εξετάσεις, που διεξάγονται σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.
Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.
Το Πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον απαντηθούν σωστά τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις από τις πενήντα (50).
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.
 
 
Το παράβολο  συμμετοχής στις εξετάσεις καθορίζεται από την ΚΥΑ 2/34/02-1-2015 (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015) και ανέρχεται στα:
 
i)            25 ευρώ, μέχρι 31 Αυγούστου 2015
ii)           50 ευρώ, από 1 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά
 
H καταβολή του παραβόλου για το Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι ηλεκτρονική και γίνεται μέσω της εφαρμογής e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.
 
Η EUROCERT  ξεκινάει να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αθήνα, το πρώτο εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2015. Ακολουθεί η διεξαγωγή εξετάσεων, για την χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στις 9 Ιουνίου 2015.
 
Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής ημερίδας ή διημερίδας. Σαν στόχο έχει την προετοιμασία και την εκπαίδευση των αγροτών προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της εξεταστικής διαδικασίας και τελικώς στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και η διεξαγωγή των εξετάσεων μπορούν να προγραμματιστούν και σε περιοχές εκτός Αθηνών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας.